Klienci indywidualni

W uproszczeniu można nazwać je prawem życia codziennego, gdyż z jego regulacjami spotykają się Państwo każdego dnia. Wsiadając do autobusu, pociągu, czy tramwaju, dokonując zakupów w sklepie zwierają Państwo umowy cywilnoprawne. Posiadam praktyczną wiedzę by z pełnym zaangażowaniem reprezentować Państwo w sprawach między innymi z zakresu:

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, zarówno z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy, jak i z czynów niedozwolonych,
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków i kolizji drogowych,
 • ochrony dóbr osobistych
 • ochrony własności, jak i naruszonego posiadania,
 • ochrony lokatorów, w tym relacjach pomiędzy członkami wspólnoty mieszkaniowej
 • ochrony praw najemców, wynajmujących,
 • sporów pomiędzy współwłaścicielami oraz zniesienia współwłasności,
 • sporów sąsiedzkich,
 • zasiedzenia,
 • odwołania darowizny,
 • sporów na tle wykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, leasingu, pożyczek (tzw. chwilówek), kredytów, umów z wykonawcami prac remontowych, czy wykonawcami budynków jednorodzinnych,
 • ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem wizerunku,
 • sprzedaży konsumenckiej,

W ramach świadczonej pomocy mogę przygotować dla Państwa lub zaopiniować projekt umowy, którą zamierzają Państwo zawrzeć.

Jego przepisy stanowią o tym, co dzieje się z naszym majątkiem na wypadek śmierci. Posiadam bardzo bogate doświadczenie, które pozwoli mi zarówno zabezpieczyć Państwa interesy na wypadek śmierci, jak i prowadzić w Państwa imieniu postępowanie między innymi w przedmiocie:

 • stwierdzenia nabycia spadku, w tym przy podejmowaniu prób mających na celu stwierdzenie nieważności testamentu działu spadku
 • w sprawach o przywrócenie terminu do złożenia oświadczeń spadkowych
 • w sprawach o zachowek

Dział prawa, który „reguluje” stosunki prawne w rodzinie, a więc istnienie, funkcjonowanie, stosunki pomiędzy członkami rodziny jak i środowiskiem zewnętrznym. Jest to najbardziej nasycony emocjami dział prawa. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań by skutecznie reprezentować Państwo w sprawach o:

 • rozwód (zarówno z orzekaniem, jak i bez orzekania o winie)
 • separację
 • majtkowe umowy małżonków
 • podział majątku wspólnego
 • podział majątku partnerów (konkubentów)
 • alimenty (jak i ich podwyższenie bądź obniżenie)
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa

Dział prawa zajmujący się obrotem nieruchomościami W szerokim ujęciu dotyczy kwestii współwłasności, ochrony praw lokatorów, wspólnot mieszkaniowych, zarządu nieruchomościami etc. W ramach tego działu oferuję pomoc dotyczącą:

 • księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych
 • najem, dzierżawa
 • bezumowne korzystanie
 • pomoc w przypadku trudnych najemców
 • eksmisja
 • zakup lokalu mieszkalnego, działki budowlanej
 • umowa o prace projektowe
 • umowa o roboty budowlane
 • prace projektowe
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • zarząd nieruchomością wspólną
 • zniesienie współwłasności
 • rozgraniczenie
 • ochrona lokatorów
 • lokal socjalny
 • doradztwo przy zawieraniu umów o pracę, przy negocjowaniu warunków pracy i płacy, jak i przy kontraktach managerskich
 • doradztwo i reprezentowanie m.in. w sprawach sądowych o mobbing, o przywrócenie do pracy lub uzyskanie od pracodawcy albo pracownika odszkodowania, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w niedziele lub święta, wpłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących czasu pracy kierowców, diet oraz ryczałtów za nocleg
 • przygotowanie jak i analiza umów o pracę, kontraktów managerskich, w tym przygotowanie postanowień o zakazie konkurencji
 • pomoc w kształtowaniu polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w tym pomoc w sprawach dotyczących analizy zachowań pracowników w kontekście przestrzegania przez nich obowiązków
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o ustaleniu prawa do emerytury i renty

Dział prawa który reguluje czyny będące przestępstwami i wykroczeniami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców:

 • pomoc osobom podejrzanym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstwa
 • pomoc osobom obwinionym
 • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 • dbanie o interesy osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • wypadki i kolizje
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • oszustwo
 • kradzież
 • wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Dział prawa obejmuje egzekucję wierzytelności oraz szeroko rozumianą ochronę przed egzekucją:

 • windykacji należności
 • powództwo o zwolnienie składników majątku spod egzekucji
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • pomoc w skutecznej egzekucji dochodzonej wierzytelności
 • poszukiwanie majątku dłużnika
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji z wyprowadzonego przez dłużnika majątku
 • ochrona przed niezgodnym z prawem postępowaniem egzekucyjnym
 • sprawdzenie poprawności wyegzekwowanej kwoty

Oferuję Państwu świadczenie usług z zakresu innych dziedzin prawa w tym pomoc w sprawach:

 • windykacji i pomocy w odzyskiwaniu należności (wierzytelności)
 • upadłości konsumenckiej
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej (np. nauczycieli czynnych zawodowo)

KONRAD PYŁA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

 

ADRES

Ul. Janusza Korczaka 67/1

72-010 Police

 

GODZINY OTWARCIA

W celu umówienia godziny spotkania proszę o kontakt telefoniczny. Kancelaria nie prowadzi dyżurów w stałych godzinach.

 

DANE KONTAKTOWE

Email: radcaprawnykp@wp.pl

Telefon: +48 607 355 492

 

Po uprzednim umówieniu się świadczę usługi również w miejscu wskazanym przez Klienta.