Przedsiębiorcy

 • windykacja należności
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja interesów w postępowaniu upadłościowym
 • dochodzenie należności od członków zarządów spółek kapitałowych oraz ochrona przed takimi roszczeniami
 • reprezentowanie przed sądami i organami wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Najwyższym
 • pomoc w postępowaniu rejestrowym (Krajowym Rejestrem Sądowym, rejestrem zastawów)
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzenie roszczeń dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji
 • aktów założycielskich, aktów wewnętrznych i ich zmian
 • umów, protokołów odbioru, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów sklepów internetowych
 • pism przedprocesowych
 • umów przedłożonych przez kontrahentów, w tym klauzul dotyczących tajemncy przedsiębiorstwa
 • analiza bieżących przepisów związanych z prowadzoną działalnością
 • analiza zmian przepisów i ich wpływu na działalność, pomoc w przygotowaniu się do tych zmian
 • identyfikacja zagrożeń związanych z porządkiem prawnym przedsiębiorstwa i pomoc w ich wyeliminowaniu, czy ograniczaniu ich negatywnych konsekwencji
 • analiza planowanych inwestycji w kontekście stanu prawnego
 • rozwiązywanie sporów, negocjacje, mediacje
 • analiza akt rejestrowych kontrahenta
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowanie sukcesji
 • pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji, przekształceń, fuzji
 • pomoc w postępowaniu upadłościom
 • ochrona wizerunku przedsiębiorstwa, w tym w wirtualnej rzeczywistości (sieci Internet)
 • wybór formy prawnej odpowiedniej do planowanej działalności
 • kompleksowa obsługa procesu rejestracji
 • przygotowanie umówi statutów
 • rozwiązywanie sporów wewnątrzorganizacyjnych poprzez negocjacje, mediacje, wypracowanie wspólnych rozwiązań
 • przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółki
 • przygotowanie oraz prowadzenie zebrań, zgromadzeń i walnych zgromadzeń
 • przygotowanie umów i zmian umów o pracę, pomoc w prowadzeniu negocjacji warunków pracy i warunków wynagradzania
 • przygotowanie i pomoc w negocjowaniu kontraktów managerskich, w tym klauzul o zakazie konkurencji
 • przygotowanie, sporządzanie oraz negocjowanie regulaminów pracy, wynagradzania etc.
 • przygotowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, czy rozwiązaiu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • analiza stanu faktycznego pod kątem wystąpienia zagrożeń mobbingiem
 • reprezentowanie pracodawcy w sporach przed sądem pracy,
 • doradztwo i przygotowanie projektów dokumentów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • doradztwo i przygotowanie projektów dokumentów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej i przemysłowej
 • przygotowanie oraz opiniowanie umów licencyjnych oraz przygotowanie klauzul umownych dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • opiniowanie i przygotowanie umów pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • zgłaszanie próśb o wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • analiza zasadności oraz przygotowanie odwołań
 • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami gospodarczymi
 • bieżące opiniowanie umów, stanów faktycznych pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem
 • reprezentowanie organów w postępowaniu sądowym
 • uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, analiza zasadności i wnoszenie odwołań od decyzji oraz analiza zasadności i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych

KONRAD PYŁA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

 

ADRES

Ul. Janusza Korczaka 67/1

72-010 Police

 

GODZINY OTWARCIA

W celu umówienia godziny spotkania proszę o kontakt telefoniczny. Kancelaria nie prowadzi dyżurów w stałych godzinach.

 

DANE KONTAKTOWE

Email: radcaprawnykp@wp.pl

Telefon: +48 607 355 492

 

Po uprzednim umówieniu się świadczę usługi również w miejscu wskazanym przez Klienta.